+48 68 327 33 07 [email protected]

WARUNKI GWARANCJI

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI: 

  1. Oświadczenie gwaranta: Gwarant oświadcza, że produkt został wykonany 

zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną i techniczną zawartą w warunkach 

technicznych odbioru i wykonania. Gwarant zapewnia działanie produktu zgodne 

z jego przeznaczeniem, które zostało szczegółowo opisane w instrukcji obsługi 

produktu. 

2.Odpowiedzialność gwaranta: Gwarant jest odpowiedzialny wobec 

uprawnionego z gwarancji za wady fizyczne produktu (wadliwe materiały, 

uszkodzone podzespoły itp.), które ujawniły się w okresie gwarancyjnym.  

3. Czas trwania gwarancji: Gwarancja jest udzielana na okres nie dłuższy niż                     

12 miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania produktu klientowi. 

Dniem wydania produktu jest dzień wystawienia dokumentu księgowego 

dotyczącego zakupu produktu. Wady produktu, zgłoszone gwarantowi po upływie 

okresu gwarancji, nie są objęte gwarancją. 

4. Zakres obowiązywania gwarancji: Gwarancja dotyczy wad fizycznych produktu 

ujawnionych w okresie, o którym mowa w pkt 3 i obowiązuje wyłącznie                                  

w odniesieniu do produktu i jego elementów, które zostały wyprodukowane przez 

gwaranta lub jego bezpośrednich podwykonawców. Gwarancja obejmuje: 

materiały, wykonawstwo oraz montaż części, zespołów i podzespołów produktu. 

5. Utrata prawa do skorzystania z gwarancji: Gwarancja wygasa w przypadku:  

∙zerwania plomb lub innych zabezpieczeń;  

∙używania produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub instrukcją 

obsługi;  

∙niewłaściwej instalacji, konserwacji lub przechowywania; 

∙dokonania napraw i zmian bez zgody i wiedzy producenta;  

∙powstania szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady przez uprawnionego             

z gwarancji. 

Wszelkie informacje dotyczące prawidłowego instalowania, używania, 

konserwacji i przechowywania produktu zostały szczegółowo opisane w instrukcji 

obsługi. 

PROCEDURA ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA Z TYTUŁU GWARANCJI: 

  1. Zgłoszenie wady: Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować gwaranta 

o wystąpieniu wady fizycznej produktu. Zgłoszenie wady w okresie 

gwarancyjnym zobowiązuje gwaranta do rozpatrzenia roszczenia z tytułu 

gwarancji również w przypadku dostarczenia produktu do centrum serwisowego 

po upływie okresu gwarancji. Zgłoszenia     należy     dokonać     poprzez     formularz 

zgłoszeniowy        na        stronie  internetowej        gwarantawww.koma.zgora.pl.​

Centrum serwisowe gwaranta działa w dni robocze w godzinach 7:00-15:00. 

2.Weryfikacja uprawnienia do skorzystania z gwarancji: Weryfikacja następuje 

na podstawie dołączonej do produktu karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu 

produktu (wypełniona, podstemplowana i podpisana przez sprzedawcę karta 

gwarancyjna jest traktowana jako dowód zakupu). Gwarant nie jest związany 

jakimikolwiek zmianami dokonanymi bez jego wiedzy i zgody w treści karty 

gwarancyjnej. 

3. Obowiązki gwaranta: Gwarant zobowiązuje się do dokonania bezpłatnej 

naprawy produktu, którego wada fizyczna podlega gwarancji i została zgłoszona 

w okresie gwarancji. Jeśli usunięcie wady jest niemożliwe lub koszt jej usunięcia 

jest niewspółmierny do wartości produktu lub naprawa jest szczególnie 

utrudniona, wówczas gwarant, stosownie do przypadku, dokona wymiany całości 

lub części produktu albo zwrotu odpowiednio całości lub części kosztów zakupu 

produktu. 

4.Termin wykonania obowiązków gwaranta: Gwarant zobowiązuje się do 

wykonania obowiązków względem uprawnionego z gwarancji w terminie 14 dni 

licząc od dnia, w którym produkt został dostarczony do centrum serwisowego 

gwaranta. W uzasadnionych przypadkach (w szczególności z uwagi na 

konieczność pozyskania odpowiednich podzespołów, lub konsultacji z 

podwykonawcami) termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 

30 dni. Gwarant zobowiązuje się zawiadomić uprawnionego z gwarancji o 

przedłużeniu okresu naprawy i o jego przyczynach; 

5.Wymiana produktu na nowy: Uprawnionemu z gwarancji przysługuje wymiana 

produktu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji czterokrotnie zgłosił wady produktu i 

po wykonaniu napraw wady nadal występują. Wadliwe podzespoły lub części, 

których wymiany dokonano w ramach gwarancji stają się własnością 

uprawnionego z gwarancji. 

6.Odmowa uwzględnienia zgłoszenia: W przypadku braku podstaw do 

uwzględnienia dokonanego zgłoszenia na podstawie gwarancji – w szczególności 

z uwagi na niestwierdzenie wady, zaistnienie przypadku nieobjętego gwarancją, 

upływ okresu gwarancji, wygaśnięcie gwarancji – gwarant poinformuje 

zgłaszającego o nieuwzględnieniu zgłoszenia oraz uzasadni swoje stanowisko. 

7. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym produkt był w naprawie w 

okresie gwarancyjnym. 

8. Zwrot zakupionego towaru: konsument lub przedsiębiorca na prawach 

konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem 

przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania 

przyczyny i bez ponoszenia kosztów (za wyjątkiem bezpośrednich kosztów 

zwrotu towaru). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości 

rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza 

konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI: 

Gwarancja obejmuje jedynie wady fizyczne produktu wynikające z przyczyn 

tkwiących w produkcie. Gwarancja nie obejmuje w szczególności wad powstałych w 

wyniku: 

  1. siły wyższej, zdarzeń losowych, sił zewnętrznych (do których doszło z 

przyczyn zewnętrznych, nie tkwiących w produkcie) np.: wyładowania 

atmosferyczne, skoki napięcia, awarie prądu, wadliwa instalacja elektryczna, 

wadliwa instalacja wodno-kanalizacyjna, szkody spowodowane w wyniku 

działania osób trzecich itp.  

2. używania produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub instrukcją 

obsługi, w tym: niewłaściwego przechowywania, instalacji niezgodnej z instrukcją 

obsługi, niedokonania zalecanych przeglądów, niewłaściwej konserwacji, 

używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych; 

3. używania produktu przez osoby nieletnie lub nieprzeszkolone

4. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz korozji (w 

przypadku zalania produktu lub jego eksploatacji w warunkach stałego 

zawilgocenia); 

5. samowolnych adaptacji, przeróbek, oraz innych ingerencji w produkt bez 

wiedzy i zgody gwaranta. 

6. naturalnego zużycia elementów produktu, takich jak materiały eksploatacyjne 

oraz innych części wymienionych w instrukcji obsługi oraz dokumentacji 

technicznej, posiadających określony czas działania. 

7. niedopilnowania okresowych konserwacji i przeglądów produktu, a w 

szczególności czyszczenia, regulacji, sprawdzenia działania, korekty błędów w 

obsłudze produktu lub programowania ustawień użytkownika oraz innych 

czynności, do których wykonania powołany jest użytkownik, zgodnie z instrukcją 

obsługi; 

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę produktu ani za jego uszkodzenie 

lub zniszczenie (wynikające z innych przyczyn niż wady tkwiące w produkcie). 

Gwarant nie będzie odpowiadać za szkody spowodowane wadami produktu 

wynikającymi z jego niewłaściwego używania i konserwacji. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

  1. Przeglądy techniczne: Producent zaleca dokonanie corocznego przeglądu 

technicznego produktu i jego kalibracji. Usługę można wykonać we właściwym 

centrum serwisowym. Usługa jest odpłatna i nie podlega gwarancji oraz nie 

stanowi podstawy do przedłużenia gwarancji. Po upływie okresu gwarancji 

gwarant świadczy odpłatnie usługi serwisowe. 

2. Stosunek gwarancji do rękojmi: Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie 

ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z przepisów o 

rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

3. Odesłanie: W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej karty 

gwarancyjnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

Cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw rok: 2014, pozycja: 121 z późniejszymi 

zmianami) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

4. Rozwiązywanie sporów: Wszelkie spory wynikające z gwarancji, powstałe lub 

mogące powstać pomiędzy gwarantem a uprawnionym z gwarancji, zostają 

poddane sądowi właściwemu miejscowo i rzeczowo ustalonemu zgodnie z 

przepisami Kodeksu Cywilnego. 

Ochrona danych osobowych: Uprawniony z gwarancji wyraża zgodę na 

przetwarzanie swoich danych w bazie danych osobowych, której administratorem jest 

P.P.U.H. KOMA SP. z o.o. z siedzibą w Słonem, ul. Księżycowa 38. Dane osobowe 

przetwarzane będą w celu obsługi serwisowej. Osoba udostępniająca dane osobowe 

ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji postępowania serwisowego. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).