+48 68 327 33 07 [email protected]

REGULAMIN SKLEPU

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Użytkownikiem  jest osoba dokonującą zakupu produktu, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwany dalej także Klientem.
 2. Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę    bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży,
 5. Sklep/strona– strona , na której prowadzona jest sprzedaż.
 6. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania przez Klientów z usług świadczonych przez PPUH KOMA Sp. z o.o. za pośrednictwem platformy internetowej: www.sklep.koma.zgora.pl, jak również zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy na rzecz Klientów, oraz prawa i obowiązki stron transakcji.
 7. Każdy Klient Sklepu internetowego jest zobowiązany przed skorzystaniem z oferty Sklepu Internetowego zapoznać się z treścią Regulaminu i złożyć oświadczenie o akceptowaniu treści jego postanowień.
 8. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.koma.zgora.pl prowadzony jest przez: PPUH KOMA Sp. z o.o. z siedzibą w Słonym, ul. Księżycowa 38, 66-008 Świdnica, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000137191, NIP: 929-010-08-60, REGON: 008046042, adres e-mail: [email protected]
 9. Sklep internetowy firmy PPUH KOMA Sp. z o.o. zwany dalej sklepem internetowym, prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na witrynie www za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane w sklepie internetowym www.sklep.koma.zgora.pl realizowane są przez PPUH KOMA Sp. z o.o. Słone, ul. Księżycowa 38, 66-008 Świdnica.

II. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1.  Informacje umieszczone na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 3.  Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient uzyskuje możliwość zakupu oferowanych produktów, a zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu – za pomocą formularza zamówienia z koszykiem zakupów na stronie internetowej: www.sklep.koma.zgora.pl z wyłączeniem czasu, kiedy strona internetowa z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych, niezależnych od PPUH KOMA Sp. z o.o. nie może być wyświetlana.
 4. Złożenie zamówienia za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej następuje poprzez jego wypełnienie, co najmniej w następującym zakresie:
  • zamawiany towar i ilość produktu;
  • informacje o płatności (dane nabywcy/płatnika potrzebne do wystawienia faktury: imię i nazwisko/nazwa firmy, dane adresowe, telefon, NIP);
  • informacje o dostawie (jeśli adres dostawy jest inny niż podany do wystawienia faktury);
  • wybór sposobu płatności (przelew/pobranie/);
  • zatwierdzenie polityki prywatności i zaakceptowanie regulaminu sklepu.
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wszystkich w/w wymaganych danych.
 • Złożenie zamówienia poprzedza jego podgląd, podczas którego wyświetlają się wszystkie dane dotyczące zamówienia: nazwy wybranych produktów, całkowita cena netto/brutto, koszt wysyłki. Bezpośrednio po złożeniu zamówienia, nie później jednak niż w ciągu 1 dnia roboczego na wskazany przez Klienta adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie złożenia zamówienia. W przypadku braku otrzymania w powyżej określonym terminie potwierdzenia złożenia zamówienia, niezbędnym jest zgłoszenie przez Klienta zaistniałej sytuacji celem umożliwienia PPUH KOMA Sp. z o.o. przystąpienia do wyjaśnienia sprawy i realizacji złożonego zamówienia.
 • Przy każdym produkcie zamieszczonym na stronach sklepu internetowego www.sklep.koma.zgora.pl podane są zarówno ceny netto jak i brutto (zawierają podatek VAT). Ceny wyrażone są w polskich złotych. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do Klienta. Koszt transportu jest automatycznie doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany kupującemu w potwierdzeniu zamówienia.
 • Cena podana przy każdym towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca dla każdej ze stron transakcji.       
 • Do każdej przesyłki dołączona zostanie faktura VAT lub faktura detaliczna VAT (wg zamówienia Klienta) wystawiana w dniu realizacji zamówienia.      
 • Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną e-mail na adres: [email protected] lub poinformowanie:
  – telefonicznie pod numerem telefonu: +48 (68) 3273307 lub 510 817 177 w dni robocze w godzinach od 08:00 do 15:00,

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zapłata należności za zamówione towary następuje, w zależności od wyboru Klienta, „za pobraniem” tj. przy odbiorze towaru , „przelewem” bankowym na konto PPUH KOMA Sp. z o.o. ul. Księżycowa 38, Słone, 66-008 Świdnica, prowadzone przez PKO Bank Polski Oddział 2 w Zielonej Górze nr: 47 1020 5402 0000 0802 0436 9351 lub „szybkim przelewem” za pośrednictwem platformy Przelewy24 (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego prz Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068).
 2. W przypadku regulowania należności w formie przedpłaty w poleceniu przelewu należy podać nazwę nazwisko/nazwę firmy klienta oraz numer zamówienia. W przypadku braku podania tych danych, termin realizacji zamówienia może ulec stosownemu przedłużeniu o czas niezbędny do przypisania dokonanej wpłaty do złożonego zamówienia, nie dłuższy jednak niż 2 dni robocze.     
 3. Zamówienia realizowane są w przypadku dokonania wyboru sposobu zapłaty – „przelew”, bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym PPUH KOMA Sp. z o.o.
 4. Zamówienia realizowane są w ciągu 2-3 dni roboczych. W niektórych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu.
 5. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.         
 6. Zamówione towary dostarczane są w jednej z dostępnych i wskazanych powyżej form, w zależności od wyboru Klienta. W przypadku wyboru sposobu dostawy – wysyłka, paczki z zamówionymi towarami są odpowiednio zabezpieczane.              
 7. Realizacja zamówienia tj. dostawa zamówionych towarów następować będzie na adres podany w zamówieniu przez Klienta.      
 8. Zamówiony towar Klient możne odebrać również osobiście w siedzibie firmy PPUH Koma Sp. z o.o. w Słone k/Zielonej Góry przy ul. Księżycowa 38. Warunkiem osobistego odbioru jest uprzednie złożenie zamówienia i zgłoszenie woli osobistego odbioru, po telefonicznym ustaleniu jego terminu. Kupujący kwitując odbiór towaru, potwierdza jego zgodność z zamówieniem.
 9. W przypadku większych zamówień firma PPUH Koma Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach w terminach ustalonych z Klientem, jednak koszt przesyłki będzie liczony tylko raz. 
 10. W przypadku braku towaru w magazynie i braku możliwości przyjęcia zamówienia zgodnie z terminem wskazanym w ofercie, Klient zostanie poinformowany o związanym z tym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną w zależności od przyjętego sposobu kontaktu z Klientem. W przypadku gdy Klient zaakceptuje proponowane warunki, zamówienie zostanie przyjęte do realizacji.          
 11. W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru w przeciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia, sklep internetowy www.sklep.koma.zgora.pl zobowiązany jest niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, zawiadomić o tym klienta i zwrócić mu otrzymaną przedpłatę.

IV. ODSTĄPIENIE

Odstąpienie od umowy (dotyczy  Konsumentów oraz przedsiębiorców działających na prawach Konsumenta)

Kiedy mogę odstąpić od umowy i jak?

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu, z zastrzeżeniem ust. 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając formularz zwrotu, który znajduje się na stronie Sklepu Internetowego pod adresem sklep.koma.zgora.pl.  Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje?

 • Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której:
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 • W przypadku dokonania płatności przy odbiorze, konsument w odstąpieniu winien wskazać numer konta bankowego, na jaki nastąpić ma zwrot uiszczonej ceny. Zwracany towar należy dostarczyć do siedziby PPUH Koma Sp. z o.o. w komplecie, m.in z dowodem zakupu, kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi. Do obowiązku Klienta należy zabezpieczenie odsyłanego towaru, tak żeby zapobiec jego ewentualnym uszkodzeniom podczas transportu

V. GWARANCJA I WARUNKI REKLAMACJI

Gwarancje:

 • Firma udziela gwarancji na swoje produkty/usługi przez okres 12 miesięcy od daty zakupu, chyba że w opisie produktu/usługi podano inny okres.
 • Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę produktu/usługi, jeśli zostanie stwierdzona wada fabryczna lub inny problem objęty gwarancją.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, nieautoryzowanymi naprawami lub modyfikacjami, działaniami osób trzecich, przypadkowymi uszkodzeniami, czy też normalnym zużyciem produktu/usługi.
 • Aby skorzystać z gwarancji, klient powinien zgłosić reklamację w okresie 14 dni od odkrycia wady/problemu. Reklamację należy zgłosić poprzez kontakt z naszym działem obsługi klienta podając dane kontaktowe oraz opis problemu.

Warunki reklamacji:

 • Aby zgłosić reklamację, klient powinien dostarczyć dowód zakupu, takie jak faktura lub paragon, potwierdzający zakup produktu/usługi w naszej firmie.
 • Reklamację można zgłosić wypełniając formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie internetowej https://koma.zgora.pl/formularze/ lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]
 • Po otrzymaniu reklamacji, firma dokładnie zbada zgłoszony problem i niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów oraz przedsiębiorców działających na prawach konsumenta)  rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Użytkownika lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika. Jeśli wymaga to dalszej analizy, klient zostanie poinformowany o planowanym czasie rozpatrzenia reklamacji.
 • Firma dokona naprawy, wymiany produktu/usługi lub zwrotu pieniędzy, zgodnie z oceną zgłoszonej reklamacji i przepisami prawa.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy sprzedaży realizowanej wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w przypadku gdy zgodnie z Regulaminem, do zawarcia umowy dochodzi po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
 3. W przypadku gdy Użytkownik jest spoza Polski, powinien poinformować Sprzedawcę wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
 4.  W sytuacji zwrotu zakupionego produktu proszę odesłać lub przekazać rzecz Sprzedawcy
 5. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
  • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
  • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
  • powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
  • skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr
 7. Klient jest zobligowany do powstrzymywania się od jakichkolwiek zachowań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na właściwe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym dostarczania/rozsyłania treści o charakterze bezprawnym. Klient, akceptując treść Regulaminu oświadcza, że nie naruszy wskazanych wyżej zakazów.
 8. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych drogą elektroniczną przez sklep www.sklep.koma.zgora.pl z Klientami. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW.
 9. PPUH Koma Sp. z o.o. zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie, które obowiązywać będą od wskazanego w nim terminu, który jednak nie może być krótszy niż 14 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronie internetowej www.sklep.koma.zgora.pl wraz z ujednoliconym tekstem Regulaminu. Zamówienia na towary złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym regulaminie.
 10. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 11. Szczegółowe informacje dot. zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności, który znajduje się na stronie Sklepu Internetowego pod adresem sklep.koma.zgora.pl.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji wysyłając formularz zwrotu, który znajduje się na stronie Sklepu Internetowego pod adresem sklep.koma.zgora.pl.

Nasze dane do kontaktu: PPUH KOMA Sp. z o.o. Słone, ul. Księżycowa 38, 66-008 Świdnica.    

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”