REGULAMIN

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania przez Klientów z usług świadczonych przez PPUH KOMA Sp. z o.o. za pośrednictwem platformy internetowej: www.sklep.koma.zgora.pl, jak również zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy na rzecz Klientów, oraz prawa i obowiązki stron transakcji.
2. Każdy Klient Sklepu internetowego jest zobowiązany przed skorzystaniem z oferty Sklepu Internetowego zapoznać się z treścią Regulaminu i złożyć oświadczenie o akceptowaniu treści jego postanowień.
3. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.koma.zgora.pl prowadzony jest przez: PPUH KOMA Sp. z o.o. z siedzibą w Wilkanowie, ul. Kukułcza 1, 66-008 Wilkanowo, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000137191, NIP: 929-010-08-60, REGON: 008046042.
4. Sklep internetowy firmy PPUH KOMA Sp. z o.o. zwany dalej sklepem internetowym, prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na witrynie www za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane w sklepie internetowym www.sklep.koma.zgora.pl realizowane są przez PPUH KOMA Sp. z o.o. Wilkanowo, ul. Kukułcza 1, 66-008 Świdnica.

II. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. Informacje umieszczone na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient uzyskuje możliwość zakupu oferowanych produktów, a zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu – za pomocą formularza zamówienia z koszykiem zakupów na stronie internetowej: www.sklep.koma.zgora.pl z wyłączeniem czasu, kiedy strona internetowa z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych, niezależnych od PPUH KOMA Sp. z o.o. nie może być wyświetlana.
3. Złożenie zamówienia za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej następuje poprzez jego wypełnienie, co najmniej w następującym zakresie:
– zamawiany towar i ilość produktu;
– informacje o płatności (dane nabywcy/płatnika potrzebne do wystawienia faktury: imię i nazwisko/nazwa firmy, dane adresowe, telefon, NIP);
– informacje o dostawie (jeśli adres dostawy jest inny niż podany do wystawienia faktury);
– wybór sposobu płatności (przelew/pobranie).
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wszystkich w/w wymaganych danych.
5. Złożenie zamówienia poprzedza jego podgląd, podczas którego wyświetlają się wszystkie dane dotyczące zamówienia: nazwy wybranych produktów, całkowita cena netto/brutto, koszt wysyłki. Bezpośrednio po złożeniu zamówienia, nie później jednak niż w ciągu 1 dnia roboczego na wskazany przez Klienta adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie złożenia zamówienia. W przypadku braku otrzymania w powyżej określonym terminie potwierdzenia złożenia zamówienia, niezbędnym jest zgłoszenie przez Klienta zaistniałej 2 sytuacji celem umożliwienia PPUH KOMA Sp. z o.o. przystąpienia do wyjaśnienia sprawy i realizacji złożonego zamówienia.
6. Przy każdym produkcie zamieszczonym na stronach sklepu internetowego www.sklep.koma.zgora.pl podane są ceny, które są wartościami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny wyrażone są w polskich złotych. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do Klienta. Koszt transportu jest automatycznie doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany kupującemu w potwierdzeniu zamówienia.
7. Cena podana przy każdym towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca dla każdej ze stron transakcji.
8. Do każdej przesyłki dołączona zostanie faktura VAT lub faktura detaliczna VAT (wg zamówienia Klienta) wystawiana w dniu realizacji zamówienia.
9. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną e-mail na adres: sprzedaz@koma.zgora.pl lub poinformowanie:
– telefonicznie pod numerem telefonu: +48 (68) 3273307 w dni robocze w godzinach od 08:00 do 15:00,
– za pośrednictwem faksu pod numerem +48 (68) 3299113 w dni robocze w godzinach od 08:00 do 15:00.

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zapłata należności za zamówione towary następuje, w zależności od wyboru Klienta, „za pobraniem” tj. przy odbiorze towaru lub „przelewem” bankowym na konto PPUH KOMA Sp. z o.o. ul. Kukułcza 1, Wilkanowo, 66-008 Świdnica, prowadzone przez Bank Zachodni WBK S.A. nr: 46 1090 1636 0000 0001 0292 0124.
2. W przypadku regulowania należności w formie przedpłaty w poleceniu przelewu należy podać nazwę nazwisko/nazwę firmy klienta oraz numer zamówienia. W przypadku braku podania tych danych, termin realizacji zamówienia może ulec stosownemu przedłużeniu o czas niezbędny do przypisania dokonanej wpłaty do złożonego zamówienia, nie dłuższy jednak niż 2 dni robocze.
3. Zamówienia realizowane są w przypadku dokonania wyboru sposobu zapłaty – „przelew”, bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym PPUH KOMA Sp. z o.o.
4. Zamówienia realizowane są w przypadku dokonania wyboru sposobu zapłaty – „za pobraniem” w tym samym dniu roboczym – pod warunkiem złożenia zamówienia do godziny 12:00, a w przypadku złożenia zamówienia po godzinie 12:00 w następnym dniu roboczym.
5. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. lub Poczty Polskiej S.A., w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy – przesyłka lub odbiór własny.
6. Zamówione towary dostarczane są w jednej z dostępnych i wskazanych powyżej form, w zależności od wyboru Klienta. W przypadku wyboru sposobu dostawy – wysyłka, paczki z zamówionymi towarami są odpowiednio zabezpieczane.
7. Realizacja zamówienia tj. dostawa zamówionych towarów następować będzie na adres podany w zamówieniu przez Klienta.
8. Zamówiony towar Klient możne odebrać również osobiście w siedzibie firmy PPUH Koma Sp. z o.o. w Wilkanowo k/Zielonej Góry przy ul. Kukułcza 1. Warunkiem osobistego odbioru jest uprzednie złożenie zamówienia i zgłoszenie woli osobistego odbioru, po telefonicznym ustaleniu jego terminu. Kupujący kwitując odbiór towaru, potwierdza jego zgodność z zamówieniem.
9. W przypadku większych zamówień firma PPUH Koma Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach w terminach ustalonych z Klientem, jednak koszt przesyłki będzie liczony tylko raz.
10. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany o związanym z tym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną w zależności od przyjętego sposobu kontaktu z Klientem.
11. W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru w przeciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia, sklep internetowy www.sklep.koma.zgora.pl zobowiązany jest niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym klienta i zwrócić mu otrzymaną przedpłatę.

IV. GWARANCJA I WARUNKI REKLAMACJI

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (zwaną dalej „Ustawą”), konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając sprzedającemu stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni od daty wydania towaru. Odstąpienie od umowy powinno zostać wykonane poprzez odesłanie rzeczy wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy lub formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośredni koszt zwrotu towaru.
2. Klient zobowiązany jest zapłacić poniesione przez PPUH KOMA Sp. z o.o. uzasadnione koszty zgodnie z art. 35 Ustawy jeżeli Klient odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy.
3. W przypadkach, o których mowa w art. 38 Ustawy, Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy.
4. W przypadku dokonania płatności przy odbiorze, konsument w odstąpieniu winien wskazać numer konta bankowego, na jaki nastąpić ma zwrot uiszczonej ceny. Zwracany towar należy dostarczyć do siedziby PPUH Koma Sp. z o.o. w komplecie, m.in z dowodem zakupu, kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi. Do obowiązku Kupującego należy zabezpieczenie odsyłanego towaru, tak żeby zapobiec jego ewentualnym uszkodzeniom podczas transportu. Dotrzymanie powyższych wymagań nie staje się warunkiem, aby skutecznie odstąpić od umowy.
5. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym www.sklep.koma.zgora.pl objęte są gwarancją producenta (rękojmia).
6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych. Koszt przesyłki towaru w związku z reklamacją ponosi Sprzedający.
7. Reklamacje dotyczące wad towarów powinny być składane na piśmie lub osobiście w siedzibie PPUH KOMA Sp. z o.o.
8. Produkty oferowane na www.sklep.koma.zgora.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz objęte są gwarancją. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej i we wskazanej w niej sieci serwisowej. PPUH Koma Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dotyczy sprzedaży realizowanej wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Klient jest zobligowany do powstrzymywania się od jakichkolwiek zachowań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na właściwe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym dostarczania/rozsyłania treści o charakterze bezprawnym. Klient, akceptując treść Regulaminu oświadcza, że nie naruszy wskazanych wyżej zakazów. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy aktualnie obowiązującego prawa.
4. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych drogą elektroniczną przez sklep www.sklep.koma.zgora.pl z Klientami. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW.
5. Złożenie zamówienia na www.sklep.koma.zgora.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę PPUH Koma Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu celach związanych z realizacją umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz wprowadzonych i wdrożonych do stosowania przez Administratora Danych „Polityki Bezpieczeństwa Informacji” oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”.
6. PPUH Koma Sp. z o.o. zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie, które obowiązywać będą od wskazanego w nim terminu, który jednak nie może być krótszy niż 10 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronie internetowej www.sklep.koma.zgora.pl wraz z ujednoliconym tekstem Regulaminu. Zamówienia na towary złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym regulaminie.